ריכזנו עבורכם טבלת מתחמי פינוי בינוי מוכרזים מעודכן לשנת 2016.

בטבלה תוכלו למצוא את מועד ההכרזה על המתחם כמתחם פינוי בינוי או עיבוי בינוי, הכרזה על מתחם פינוי בינוי מבוצעת ע"י הועדה הבין משרדית להתחדשות עירונית בתום תהליכי קידום של הועדה המקומית, מתחמי פינוי בינוי מאושרים לתוקפה של 6 שנים בסופם לא חלים ההטבות והתמריצים אשר נקבעו בחוק במסגרת מתחם פינוי בינוי, בכל מקרה, במידה והתכנית הופקדה יכולה הועדה להאריך תוקפה של ההכרזה ל-6 שנים נוספת, ואף לקצר תקופה זו בטרם עת.

בעמודה האחרונה ניתן לראות את התב"ע הרלוונטית. במידה ותרצו לצפות בפרטי המתחם המוכרז וסטטוס הפרויקט תוכלו להכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון, להקליד את התב"ע ולקבל פירוט כמו מטרת התכנית, מיקום, תמונת מצב סטטוטורית, פרוטוקול ומליל ישיבות, הודעות על הכנה/הפקדה/אישור התכנית ועוד.

תנאי סף למיון ראשוני של פרויקט פינוי בינוי

  1. מתחם פינוי בינוי מאושר צריך לכלול קרקע בנויה הנמצאת בתחום הרשות המקומית. ניתן להגיש הצעות למתחמים בייעודי קרקע שונים, אך הן במצב הקיים, והן במצב המוצע ישנה כמובן עדיפות למתחמים המיועדים למגורים.
  2. גודלו המינימלי של המתחם – בעת הגשת ההצעה יהיו במתחם לפחות 24 יחידות דיור קיימות או 24 יחידות עסקיות (על פי דוחות ארנונה) בשימושים שאינם למגורים, ז"א שלעניין גודל מינימאלי של מתחם פינוי פינוי גם שטחי מסחר יקראו יחידה. מבחינת גודל מרבי של מתחם פינוי בינוי – בעת הגשת ההצעה יהיו במתחם עד 500 יחידות דיור למגורים או יחידות עסקיות (על פי דוחות ארנונה) בשימושים שאינם למגורים.
  3. שטח הקרקעות הפנויות שאינן מיועדות לצורכי ציבור (שטחים פתוחים שאינם שצ"פ) לא יעלה על 20% מסך השטחים הסחירים במתחם (מגורים, מסחר, וכו).
  4. הזכויות אשר ינתנו במסגרת פינוי בינוי בהתאם להצעה המוגשת, יהיו לכל הפחות במכפיל הציפוף המפורט בלוחות לעומת השטח הבנוי בפועל (השטחים לצורכי ציבור לא ייחשבו לעניין זה). המכפיל בפינוי בינוי יקבע כנגזרת של מחירי מכירה נוכחיים (בדולרים של ארצות הברית) למטר מרובע של שטח עיקרי בנוי, המיועד למגורים או לכל שימוש אחר.
  5. מספר יחידות הדיור המוצעות, מוכפל ב-1.2, יהא שווה או גדול פי 3 ממספר יחידות הדיור הקיימות.
  6. במצב הקיים, ב-70% מן החלקות לפחות, לא יהיו יותר מ-48 יחידות דיור, וכאשר מדובר בשימושים שאינם מגורים לא יהיו יותר מ-48 בעלי זכויות בנכסים בחלקה.
  7. תנאי נוסף להתחלת הליך פינוי בינוי הוא פתרון מתוכנן שמציעה הרשות המקומית לטיפול בשפכים שיאפשר לקלוט את הגידול הצפוי באוכלוסיית המתחם.

שם המתחםמועד הכרזהתום הכרזהאיש הקשר ותפקידוהחברה המנהלתמסלולתב"ע
המלך אמציה11/11/200111/11/2013אורנה מור - המח' לתכנון ארוך טווח, מינהל ההנדסהברןפינוי-בינויחפ/2188
האלון05/09/200405/09/2016אדר' דוד שטרית- מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינוייב/2/164
הכלנית-שושנים05/09/200405/09/2016אדר' דוד שטרית- מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינוייב/2/167
העצמאות11/11/200111/11/2013מוניקה זר-ציון- מהנדסת העירעזריאל רגבפינוי-בינוייד/6177
פינסקר17/11/200217/11/2014גבריאל גבריאל - מהנדס העירמבני תעשייהפינוי-בינויג/19385
הפינה05/09/200405/09/2016גבריאל גבריאל - מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינויג/15621
שער העיר05/09/200405/09/2016גבריאל גבריאל - מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינויג/16254
השוק העירוני16/06/200216/06/2014רינה קטיף - מהנדסת העירוקסמן גובריןפינוי-בינוינס/3/136
יד אליעזר16/06/200216/06/2014רינה קטיף - מהנדסת העירא. אפשטייןפינוי-בינוינס/3/96
הרב קוק (מתחם 1)16/06/200216/06/2014שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירי.ג. מתארפינוי-בינוינת/32/552
ויצמן (צפון)16/06/200216/06/2014שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירמבני תעשייהפינוי-בינוינת/27/553
סוקולוב-ויצמן16/06/200216/06/2014שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירמבני תעשייהפינוי-בינוינת/28/553
הרב קוק (מתחם 2)17/11/200217/11/2014שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירמבני תעשייהפינוי-בינוינת/36/552
רמת הרצל17/11/200217/11/2014שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירעזריאל רגבפינוי-בינוינת/545/ו/1
אנדריוס26/10/200326/10/2015שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירעזריאל רגבפינוי-בינוינת/41/552
שלום אש16/06/200216/06/2014מדלן אונגיל - מהנדסת העירברןפינוי-בינויפת/12/505
בר כוכבא16/06/200216/06/2014מדלן אונגיל - מהנדסת העירוקסמן גובריןפינוי-בינויפת/71/1268
יוספסברג26/10/200326/10/2015מדלן אונגיל - מהנדסת העירעזריאל רגבפינוי-בינויפת/16/1238
התחנה המרכזית26/10/200326/10/2015מדלן אונגיל - מהנדסת העירי.ג. מתארפינוי-בינויפת/10/1256
ספיר-שיפר05/09/200405/09/2016מדלן אונגיל - מהנדסת העירוקסמן גובריןפינוי-בינויפת/78/1268
שיבת ציון16/06/200216/06/2014נעה אוירבך- מהנדסת העירמבני תעשייהפינוי-בינויכ/408
העצמאות11/11/200111/11/2013אברהם אברהם, מנהל אגף הנדסהסיטילינקפינוי-בינויק/346/ה
ז'בוטינסקי26/10/200326/10/2015סימון גרינברג, מהנדס העירב.נ.הפינוי-בינויק/433
בית הפועלים17/11/200217/11/2014מירב קפלןמבני תעשייהפינוי-בינוירח/15/2010/א
בנימין יעקב17/11/200217/11/2014ישראל בן ישראל - מהנדס העירמבני תעשייהפינוי-בינוירח/22/2010
אייזנברג26/10/200326/10/2015ישראל בן ישראל - מהנדס העירעזריאל רגבפינוי-בינוירח/9/2010/א
רוז'נסקי05/09/200405/09/2016ישראל בן ישראל - מהנדס העירעזריאל רגבפינוי-בינוירח/800/א/2/12
שד' ירושלים-גולומב05/09/200405/09/2016חיים כהן - מהנדס העירשפירא-מרכוספינוי-בינוירג/1302
בית אל16/06/200216/06/2014אוריאל הרון - מינהל ההנדסהוקסמן גובריןפינוי-בינויתא/3463
החרש והאומן17/11/200217/11/2014אוריאל הרון - מינהל ההנדסהא. אפשטייןפינוי-בינויתא/2902
שער העיר18/08/201018/08/2016גורי נדלר - ס/מהנדס העירעירא רוזן - חב' חוף בת ים ליזמות ופיתוח בע"מפינוי-בינויבי/512
הגיבורים18/08/201018/08/2016עירא רוזןעירא רוזן - חב' חוף בת ים ליזמות ופיתוח בע"מפינוי-בינויבי/515
מרבד הקסמים18/12/200604/01/2019צבי אורן, מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינויש/1318
מבוא חיים05/12/200405/12/2016אורנה מור - המח' לתכנונ ארוך טווח , מינהל ההנדסהא. הורביץפינוי-בינויחפ/2260
המלך חזקיהו10/10/200510/10/2017אורנה מור - המח' לתכנונ ארוך טווח , מינהל ההנדסהא. הורביץפינוי-בינויחפ/2277
ברל כצנלסון18/12/200604/01/2019אורנה מור - המח' לתכנונ ארוך טווח , מינהל ההנדסהא. הורביץפינוי-בינויחפ/2281
יציאת אירופה18/12/200604/01/2019אורנה מור - המח' לתכנונ ארוך טווח , מינהל ההנדסהנכסי אריאלפינוי-בינויחפ/2280
גיורא05/12/200405/12/2016בוריס טיקמן - מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינוימכ/721
התמר18/12/200604/01/2019מוניקה זר-ציון- מהנדסת העירעזריאל רגבפינוי-בינוייד/6185
דרך חברון דרום05/12/200405/12/2016עמית פוני - החברה לפיתוח ירושליםהרשות לפיתוח ירושליםפינוי-בינוי11401
המקשר10/10/200510/10/2017אדר' אסנת פוסט-מנהלת אגף תכנון עירברןפינוי-בינוי11195
אלעזר בן יאיר18/12/200604/01/2019עמית פוני - החברה לפיתוח ירושליםהרשות לפיתוח ירושליםפינוי-בינוי101-0112557
אלכסנדריון18/12/200604/01/2019עמית פוני - החברה לפיתוח ירושליםהרשות לפיתוח ירושליםפינוי-בינוי101-0110510
הציונות20/12/200720/12/2013עמית פוני - החברה לפיתוח ירושליםחושן ניהול פרויקטיםפינוי-בינוי13434
ישורון10/10/200510/10/2017אדר' דורון לבב - מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינויג/16256
החלוצים10/10/200510/10/2017שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירארמזפינוי-בינוינת/12/800/א
ילין-קלישר10/10/200510/10/2017שרה גזית - מנהלת מח' תכנון ועיצוב עירמבני תעשייהפינוי-בינוינת/20/500
שילר-אורלוב10/10/200510/10/2017סרג'ו רטסקו- מהנדס העירחושןפינוי-בינויפת/17/1269
יוספטל18/12/200604/01/2019רוני טובי, מהנדס העירא. הורביץפינוי-בינויק/440
האצ"ל02/12/200802/12/2014ישראל בן ישראל - מהנדס העירעזריאל רגבפינוי-בינוירח/2/5/46
רוטרי02/12/200802/12/2014לימור גולדפרב- ע/מהנדסת העירעזריאל רגבפינוי-בינוי
סוקולוב03/12/200903/12/2015חיים כהן- מהנדס העירארמזפינוי-בינוי
הצעירים18/12/200604/01/2019טלי שמחה-אליקים, מהנדסת העירוקסמן גובריןפינוי-בינוירש/1054
יוספטל מזרח03/12/200903/12/2015טלי שמחה-אליקים, מהנדסת העירב.נ.הפינוי-בינוירש/991
נחלת יצחק18/12/200604/01/2019אוריאל הרון - מינהל ההנדסהחושןפינוי-בינויתא/3753
דפנה02/12/200802/12/2014אוריאל הרון - מינהל ההנדסהוקסמן גובריןפינוי-בינויתא/3885
אלי כהן02/12/201002/12/2016אבישי קימלדורף - מהנדס העירעזריאל רגבפינוי-בינוי
גאולים06/10/201106/10/2017אדר' טלי שמחה-אליקיםעזריאל רגבפינוי-בינוירש/1/819
בן דור11/11/200111/11/2013ליאון גורודטצקי, מהנדס העירב.נ.הפינוי-בינוימכ/649
ביאליק08/12/201108/12/2017דניאל צרפתי, מהנדס העיראברהם ברגרפינוי-בינוי102/0081398
רמת יוסף 08/12/201108/12/2017גורי נדלר - ס/מהנדס העירסיטילינקפינוי-בינוי
עמק ברכה08/12/201108/12/2017אוריאל הרון - מינהל ההנדסהחושןפינוי-בינויתא/4007
שכונה ד11/11/201111/11/2013אילן ניר, רכז התחדשות עירונית, עיריית באר שבעארמזפינוי-בינוי22/151/03/5
ביל"ו12/04/201212/04/2018גורי נדלר - ס/מהנדס העירעירא רוזן - חב' חוף בת ים ליזמות ופיתוח בע"מפינוי-בינוי
לה גווארדייה12/04/201212/04/2018אוריאל הרון- התחדשות עירונית והתחייבות יזמיםחושן ניהול פרויקטיםפינוי-בינויתא/ 3944/ 77
ההסתדרות צפון18/12/201318/12/2019הילה דובב - אגף תכניות בניין עיררבקה אבלסוןפינוי-בינוי
טהון18/12/201318/12/2019עמית פוני - החברה לפיתוח ירושליםהרשות לפיתוח ירושליםפינוי-בינוי
ארזים18/12/201318/12/2019עמית פוני - החברה לפיתוח ירושליםהרשות לפיתוח ירושליםפינוי-בינוי
דורה (רמת ידין)18/12/201318/12/2019מירי יונגר, ס' מנהל אגף תכנון ועיצוב עירעמיגורפינוי-בינוי
חביבה רייך16/06/200216/06/2014אורנה מור - המח' לתכנונ ארוך טווח , מינהל ההנדסהעזריאל רגבעיבויחפ/2187
אמיל זולא14/12/200314/12/2015אורנה מור - המח' לתכנונ ארוך טווח , מינהל ההנדסהעזריאל רגבעיבויחפ/2222
שרת26/10/200326/10/2015י.ג. מתארעיבוימכ/711
ניצנים14/12/200314/12/2015מבני תעשייהעיבויג/16969
הנשיאים26/10/200326/10/2015ב.נ.העיבויג/15135
הגלעד14/12/200314/12/2015מבני תעשייהעיבויג/14943
יעלים16/06/200216/06/2014י.ג. מתארעיבוי5/127/03/24
צור שלום26/10/200326/10/2015עזריאל רגבעיבויק/234/ה
לב עתלית29/11/200529/11/2017א. הורביץעיבויחכ/705
מורדות הכרמל הצרפתי29/11/200529/11/2017אורנה מור - המח' לתכנונ ארוך טווח , מינהל ההנדסהא. הורביץעיבויחפ/2278
ביאליק29/11/200529/11/2017א. הורביץעיבוימכ/735
בן צבי05/12/200405/12/2016א. הורביץעיבוימכ/729
הנביאים18/08/201018/08/2016החברה לתרבות-בת יםעיבויבי/456
לה גווארדייה מזרח26/12/201226/12/2018אוריאל הרון- התחדשות עירונית והתחייבות יזמיםחברת חושן ניהול פרויקטיםעיבוי
העלייה השנייה25/12/201425/12/2020אורנה מור - המחלקה לתכנון ארוך טווח , מינהל ההנדסהא. הורביץפינוי-בינוי
חיל הים25/12/201425/12/2020אורנה מור - המחלקה לתכנון ארוך טווח , מינהל ההנדסהא. הורביץפינוי-בינוי
תקומה25/12/201425/12/2020ארז אייזנר - מהנדס העירעזריאל רגבפינוי-בינוי
קנדי25/12/201425/12/2020אריה גלברג - מהנדס העירעזריאל רגבפינוי-בינוי
מח"ל14/12/200314/12/2015אורנה מור - המחלקה לתכנון ארוך טווח , מינהל ההנדסהעזריאל רגבעיבויחפ/2218
הוורדים25/12/201425/12/2020רפי סיטון - מהנדס העיריעקב רוקחפינוי-בינוי
מרכז מסחרי נווה יעקב31/07/201531/07/2021שי אדרעי - חברת מוריהמוריהפינוי-בינוי
גולומב-מסלנט31/07/201531/07/2021אורלי הראל - מנהלת אגף תכנון עירחושןפינוי-בינוי
שתף/י את המאמר
Facebook
WhatsApp
Twitter
Email