ברוכים הבאים לאתר האינטרנט afikim38.com (להלן: ״האתר״). מפעילת האתר הינה חברת אפיקים 38 בע״מ (להלן: "החברה"). הגישה והשימוש באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים בעמוד זה (להלן: "תנאי השימוש").

מטעמי נוחות בלבד, תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות.

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן – "המשתמש"). במידה ואינך מסכים לאי אלו מהתנאים הבאים, אנא הימנע מעשיית כל שימוש באתר.

השימוש באתר, בשירותים המוצגים בו ו/או הקשורים אליו כפופים לתנאי השימוש הכוללים הסכמת, הצהרת והתחייבות המשתמש. בתנאי השימוש להלן, "תוכן" פירושו: מאמרים, כתבות, מצגות, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים וכן כל מידע בתמונות, בקול ו/או בכל דרך אחרת.

כל העושה שימוש באתר מסכים לאמור להלן

 1. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS), יתכן והמידע אינו שלם או לא מעודכן ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או להעדר עדכון או לטעויות או חוסרים שנפלו ביחס למידע. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, השימוש בו ו/או התכנים המצויים בו. כלומר, השימוש באתר ובתכנים המצויים בו ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר, ייעשה על אחריותך המלאה.
 2. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה המוסמכים ומורשים לכך.
 3. כל מידע או דעה המוצגים באתר זה אינם מהווים המלצה להשקעה, ואינם מהווים הצעה או שידול לרכישה או מכירה של ניירות ערך. כל החלטת השקעה צריכה להתבסס על ייעוץ מקצועי של גורם מוסמך בלבד.
 4. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (לעניין סעיף זה – להלן: "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. המידע הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 5. באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 7. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
 8. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממשנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
 9. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 10. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים (או אי חשיפת פרטים מלאים) שנמסרו ע"י משתמש.

כל העושה שימוש באתר מצהיר כדלקמן

   1. הנני מתחייב שלא לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא להעברה של תוכן אשר:
    א. בעל אופי משמיץ, בוטה, מאיים, גזעני, מזיק או פוגע ברגשות ציבור.
    ב. שיש בו משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות או עידוד לביצוע עבירה.
    ג. זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לי.
    ד. הינו בעל אופי מסחרי או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
    ה. מכיל וירוס מחשב ו/או מרכיבי תוכנה הדומים להם מכל סוג שהוא.
    ו. פרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל או שמהווה עילה לתביעה אזרחית כלשהי.
   2. ידוע לי כי התכנים שאני מעביר באמצעות האתר יהיו חשופים למשתמשי האינטרנט. לאתר לא ידוע אילו תגובות יפורסמו בעקבות העברת התוכן. לפיכך, האתר לא יישא בכל נזק שייגרם לי ו/או למי מטעמי ו/או לכל צד ג' בגין העברת התוכן וקבלת התגובות עליו, והאחריות לכל אלה הינה שלי בלבד.
   3. בעלי האתר ו/או יוצרי האתר ו/או חברי צוות האתר ו/או כל אדם אחר לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מתוכן שיפורסם על ידך. הנך מסכים לכך שאתה האחראי הישיר והיחיד על התוכן שאתה מפרסם ו/או מפיץ באמצעות האתר. הנני פוטר בזה את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו, מכל אחריות שהיא על התוכן שאפרסם ו/או אפיץ.
   4. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מתבקש לפנות מידית למפעיל האתר בהודעה כתובה ומנומקת ומפעיל האתר מתחייב להסיר את ההפרה /פגיעה מיד ובאופן מידי .
   5. בכל מקרה שבו יידרש האתר ו/או מי מטעמו על-ידי רשות מוסמכת, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה בקשר לשימוש שעשיתי באתר, יימסר המידע הנדרש ואני מסכים לכך.
   6. האתר רשאי לסרב לפרסום ו/או העברת תוכן מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו, והוא יהיה רשאי למחוק תכנים מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו המוחלט. אין באמור כדי להטיל חובה כלשהי על האתר לבדוק תכנים, ואין להסתמך על האתר כי יבדוק את התכנים המועלים על ידי כל גולש.
   7. ידוע לי כי האתר איננו נושא בכל אחריות למהימנות התוכן, דיוקו, ואמינותו, ולכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למאן דהו (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, אחריות נזיקית כלשהי) שייגרמו לי, לרכושי או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו ו/או הסתמכות עליהם ו/או מעצם פרסומם באתר. האמור לעיל יחול על כל התכנים באתר לרבות מידע הניתן על ידי מומחים ו/או יועצים ו/או כל אדם או גוף אחרים במסגרת פורומים ו/או שאלות ותשובות המתפרסמות באתר ו/או בכל דרך אחרת. מידע זה איננו מהווה עצה מקצועית, אלא לכל היותר מידע כללי ומנחה אך בלתי מחייב הניתן כשירות לאזרח.
   8. האתר יהיה רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו וללא צורך בהודעה מראש, ובלבד שתנאי השימוש יפורסמו באתר.
   9. ידוע לי כי השירות הניתן באתר יכול ולא יהיה חסין מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרע בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת. בין היתר בשל כך האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לי או לרכושי או לצד ג' בשל כך.
   10. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטיי לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לי באתר, ליצירת קשר עמי ולהתאמת האתר לצרכי והעדפותיי. כמו כן יהיה האתר רשאי להשתמש בפרטיי לצורך משלוח תוכן שיווקי, פרסומות, ועדכונים נוספים ככל שימצא לנכון – זאת כל עוד לא ביקשתי שלא לקבל תוכן מסוג זה.
   11. אם לא אעמוד בתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית למנוע ממני את השימוש באתר.
   12. עם דרישתו הראשונה של האתר, אשפה את האתר ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או כל אדם ו/או גוף שייגרם להם נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, ו/או כתוצאה מכל שימוש שאעשה באתר שלא כדין וזאת, בין אם באופן ישיר או עקיף.
 • אני מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר בקשר עם התכנים האמורים ו/או בקשר לכל שימוש שאעשה באתר.
 • ידוע לי ואני מסכים כי האתר רשאי לעשות בתוכן שבאתר, גם אם מדובר בתוכן שהגיע ממני, כל שימוש שהוא, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, מבלי צורך בהרשאתי וללא כל שתשולם לי תמורה בגין שימוש כאמור, וזאת גם אם האתר יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתוכן.
 • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בתל אביב נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש.